DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ

İHA-0 ve İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası

İnsansız Hava Aracları (İHA) havadan görüntüleme, ha ritalama, madencilik, mühendislik ve birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Mesleğimizde de önemli bir yer tutan İHA’nın ticari amaçlar için kullanımında ehliyet şartı aranmaktadır. 2019 ve 2020 yıllarında İTÜ JFK tara fından organize edilen eğitimler hem öğrecilerin hem de akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Katılımcıla ra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Lisanslı İHA-0 ve İHA-1 Tİcari Pilot Sertifikası verilmiştir. Bu etkinliğin devamlılığı nın sağlanması planlanmaktadır.


Teknik Eğitimler

Teknik ve mesleki olarak düzenlenen eğitimlerde JFK, üyelerinin iş hayatı boyunca yararlanabileceği, kullanabi leceği, mezuniyet sonrası eksikliğini hissedilebileceği ko nulardaki açıkları giderebilmeyi amaçlamaktadır.

İTÜ JFK, bu kapsamda meslek alanında gerek ticari ge rek akademik amaçlarla kullanılan program ve yazılımlar için sertifikalı ve sertifikasız eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimlere CAD Programları Eğitimleri, Yazılım Eğitim leri, proje yönetimi eğitimleri ve akademik yayın hazırla ma teknikleri eğitimleri, diksiyon-hitabet, CV hazırlama teknikleri, işaret dili gibi eğitimler örnek olarak verilebilir.


Teknik Geziler

Kulübümüzün bir uzmanlık kulübü olmasından kay- naklı, teknik geziler oldukça önem arz etmektedir. Düzenlediğimiz teknik geziler sayesinde üyelerimiz meslek hakkında ve meslektaşlarımız ile alakalı bilgi ve perspektif edinir, mühendislik çalışmalarını yakın dan takip etme olanağı bulurlar. Bu geziler, üyeleri mizin öğrenci iken tecrübe kazanması ve kariyer plan laması yapmasında etkili olmaktadır. Düzenlediğimiz Ankara Teknik Gezisiyle mesleğimizde önemli yeri bu lunan kurumları gezdik. Yeni Havalimanı Metro İnşaa tı Teknik Gezisiyle öğrencilerin mesleğin sektördeki yerini görmeleri ve gelecekteki çalışma alanlarını seç melerinde bu gezilerin etkili olması hedeflendi.


Birlikte Güçlüyüz

Her alanda kadına karşı yapılan ayrımcılığa, uygulanan şid- dete karşı olmakla birlikte kadın-erkek eşitliğinin sağlanma- sı ve gözetilmesinin destekçisi olan İTÜ JFK, 5 Mart 2019 tarihinde Birlikte Güçlüyüz etkinliğini gerçekleştirilmiştir. Amacımız sektörümüzün veya iş dünyasının önde gelen ba- şarılı isimlerini, etkileyici hayat hikâyeleriyle bizlere ilham verici nitelikte olan kadın idolleri aramızda görmektir. Et- kinliğimizin ana teması tamamıyla "Birlikte Güçlüyüz" mesa- jını verme üzerine kurulu olmasının yanı sıra aynı zamanda da kadın mühendis adaylarına, mühendislik sektörünün ka- dınlar için de en uygun çalışma alanlarından biri olduğunu anlatmak ve onları bu yönde kafalarında oluşan soru işaret- lerinden kurtarmaktır. Etkinliğin bir diğer amacı mühendis- lik dışında girişimcilik, sanat ve espor gibi farklı alanlarda da genç kadınları cesaretlendirmek, isteyen her genç kadının is- tediği her şey olabileceğini de göstermektir.


Sosyal Etkinlikler

İTÜ JFK bünyesinde pek çok gezi, film gösterimi, tiyatro or ganizasyonu, konser, kahvaltı organizasyonu gibi sosyal etkin likler düzenlenmiştir. Sosyal geziler, kulübümüzün üyelerinin birbirleriyle tanışma, kaynaşma ve bu sayede kulübümüzün komiteleri arası diyaloglarını geliştirme amacı güdülmektedir. Hazırlıktan son sınıf öğrencilerine kadar her üyenin katıldığı bu etkinliklerle üst dönem üyelerin bilgi ve tecrübeleri alt dö nem üyeleri için yol gösterici olmaktadır. Müze gezisi, dönem başı tanışma etkinliği, sinema etkinliği, kahvaltı etkinliği gibi etkinliklerle üyelerin sosyal ve kültürel yönlerinin güçlendiril mesi hedeflenmektedir.

İTÜ
Jeodezi ve Fotogrametri
Kulübü
2022

Made by Ata Parlar with <3